תקנון מועדון לקוחות "דיון"
 
הצטרפות וחברות במועדון
 
 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות של "דיון" [להלן "המועדון"] תתאפשר לכל המעוניינת בכך,והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. "דמי הצטרפות"-חינם.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות האתר ומסירתו לחברה בהודעת באתר.
 4. החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברה תהיה מרגע ההצטרפות.
 5. החברה תעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיה,על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות.המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה,הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החברה במועד או מכל סיבה אחרת.
 6. השימוש במועדון החברות תקף אך ורק לאתר החברה בכתובת-www.dunefashion.co.il
 7. כתנאי לחברות בתוכנית מועדון הלקוחות מתחייבת חברת המועדון למלא טופס הצטרפות לתוכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיה האישיים המלאים, כגון: שם פרטי + משפחה, תאריך לידה, טלפון וכתובת למשלוח דואר אלקטרוני [כולם יחד להלן "התקשרות"].
 8. חברת המועדון תחשב כמי שהסכימה מרצונה החופשי ששמה ופרטיה, כפי שנמסרו על ידה במעמד ההצטרפות לתוכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתוכנית ואו רכישות חברת המועדון באתר דיון בגדי ילדות אשר כתובתו www.dunefashion.co.il, ואו כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר ל-דיון בגדי ילדות וישמש אותה לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברות המועדון, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החברת המועדון  בכל סעד ואו פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של דיון בגדי ילדות וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים לפי סעיף זה.
 
הטבות לחברי המועדון
 1. הנחות בלעדיות לחברת המועדון: חברת המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים,עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה,הגעת קולקציה חדשה ומבצעים אחרים,לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.
 2. חברת מועדון הלקוחות תהיה זכאית להנחה קבועה בשיעור של 8% לכל הפחות על פרטי דיון, לא כולל קולקציית  SALEועפ"י שיקול דעתה של דיון בגדי ילדות.
 3. מימוש ההטבה לחברת מועדון ע"י קוד קופון welcome8 , המקנה הנחה נוספת של 8% על כל האתר בלבד של דיון, לא כולל משלוח ופריטי SALE.
ביטול חברות
 1. המועדון יהיה רשאי,על פי שיקול דעתו הבלעדי,לבטל את החברות בו לכל חברה, שאמצעי התשלום שמסרה לא כובדו על ידי הבנקים, חברות האשראי וכיוצ"ב
כללי
 1. תקנון זה יחול על כל חברות המועדון שמילאו את פרטי ההתקשרות והסכימו לדיוור.
 2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילותו,על פי שיקול דעתו הבלעדי,ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות כתוצאה מרכישותיהם ברשת עד לזמן ההודעה.
 3. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי.החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש,ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון.נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 4. מטעמי נוחות בלבד,ובשל אופי מוצרי הרשת,כתוב התקנון זה בלשון נקבה.כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם לגבי גברים.
                                                                     
         
 
 
 
                                      רח'-דרך בן צבי 84 ת"א, טל :1-700-700-354  ,פקס: 03-6819181  
                                                                   איימל- nuritmol@gmail.com                   
 
רכיב טקסט. לעריכת הרכיב ולשינוי הטקסט לחצו כאן
x

#{title}

#{text}

#{price}